Sdílet
Další peníze na přírodní učebnu?

20. 5. 2012 v 22.03

Přírodní učebně, kterou Klub rodičů připravuje na školní zahradě, svitla nová naděje na další finanční prostředky.
Ministerstvo životního prostředí totiž z Revolvingového fondu uvolnilo 25 mil. Kč na podporu rozšíření nebo vytvoření právě takových učeben.
Peníze poskytne ministerstvo jednotlivým základním školám  formou grantu (účelově určená nevratná podpora) ve výši 50 000 – 70 000 Kč. K žádosti je třeba přiložit také návrh podoby přírodní učebny, na kterém se mají podílet děti i učitelé. Do budování a údržb by se měli zapojit děti i rodiče. Požádat ministerstvo je možné do 15. června 2012.

Podle informací předsedy Školské rady Vojtěcha Máši vedení ZŠ Heyrovského 32 s podáním žádosti o přidělení tohoto grantu počítá.

Ministerstvo životního prostředí

vyhlašuje dne 16. 4. 2012 výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na financování projektů zaměřených na podporu UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.

Grant je účelově určená nevratná podpora na financování projektů na podporu udržitelného rozvoje v následující prioritní oblasti:

I – Přírodní školy

V rámci této prioritní oblasti mohou oprávnění žadatelé předkládat žádosti o poskytnutí grantu na projekty zaměřené na vytvoření a rozšíření přírodních učeben v rámci základních škol.

Doporučená forma projektu: Malé školní arboretum.

OBECNÉ PRINCIPY

Děti navštěvující základní školu a její pedagogičtí pracovníci se budou aktivně podílet na návrhu podoby přírodní učebny, který bude součástí předložené projektové žádosti. Během realizace projektu se očekává zapojení dětí a rodičů při založení a údržbě přírodní učebny. Učebna bude využívána napříč výukovými předměty a zpřístupněna pro mimoškolní aktivity.

OBECNÉ INFORMACE

Finanční pomoc pro projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje se vztahuje pouze na projekty, které budou realizovány na území České republiky. Délka trvání projektů nesmí překročit 18 měsíců. Grant bude poskytnut do výše 100% uznatelných nákladů projektu. Doporučená doba realizace projektu je vázána na školní rok od 1.9.2012 – 31.8.2013.

Minimální a maximální výše grantu: 50 000 – 70 000 Kč. 

Žádost musí být podána žadatelem příp. zástupcem žadatele osobně kontaktním osobám oddělení programů EU v zalepené obálce nebo zaslána poštou na adresu Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 do data ukončení výzvy 15. 6. 2012 do 15:00 hod. 

Všechny žádosti budou respektovat „Manuál pracovních postupů pro GRANTY z Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje (9.výzva)“ v aktuálním znění.

Manuál bude k dispozici včetně všech relevantních příloh na webové adrese Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp a dále pak na oddělení programů EU (333) Ministerstva životního prostředí.

Alokovaná částka pro 9. výzvu je 25 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé o grant jsou základní školy zřízené dle zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle prováděcích a dalších zvláštních právních předpisů. Žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo v České republice. Předmět žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu na území ČR.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp. Dotazy mohou být zasílané Ministerstvu životního prostředí (oddělení programů EU), kam budou žádosti předkládány. Dotazy mohou být zaslány formou e-mailu či telefonické konzultace v celém průběhu trvání výzvy a jejich příjem bude ukončen 7 kalendářních dnů před koncem výzvy. Odpověď na obdržené dotazy bude zaslána nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí jsou:

Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU
Odbor fondů EU
e-mail: michal.petrus@mzp.cz
tel: 267 122 898

 
Ing. Gabriela Kalábková, oddělení programů EU
Odbor fondů EU
e-mail: gabriela.kalabkova@mzp.cz
tel: 267 122 386

 
Mgr. Markéta Košťálová, oddělení programů EU
Odbor fondů EU
e-mail: marketa.kostalova@mzp.cz 
tel: 267 122 830

9. výzva pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP -Přírodní školy

-hj-

Zanechte komentář


„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich